เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50210101 - การบัญชี1354 2.00
  51210101 - การบัญชี1294 2.00
  หลักสูตร : การตลาด   
  50210102 - การตลาด1354 2.00
  51210102 - การตลาด1294 2.00
  55210102 - การตลาด1294 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  50210104 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1354 2.00
  51210104 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1294 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์   
  50210103 - การจัดการโลจิสติกส์1354 2.00
  55210104 - การจัดการโลจิสติกส์1294 2.00
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต   
  55210105 - การบัญชี1354 2.00
  หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
  55210106 - ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1294 2.00
  หลักสูตร : การจัดการ   
  55210107 - การจัดการ1294 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
  57210108 - การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม1564 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50220101 - การบัญชี1354 2.00
  51220101 - การบัญชี1294 2.00
  หลักสูตร : การตลาด   
  50220102 - การตลาด1354 2.00
  51220102 - การตลาด1294 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  50220103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1354 2.00
  51220103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1294 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์   
  50220104 - การจัดการโลจิสติกส์1354 2.00
  55220104 - การจัดการโลจิสติกส์04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50230101 - การบัญชี1354 2.00
  51230101 - การบัญชี04 2.00
  หลักสูตร : การตลาด   
  50230102 - การตลาด1354 2.00
  51230102 - การตลาด04 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  50230103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1354 2.00
  51230103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ04 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์   
  50230104 - การจัดการโลจิสติกส์1354 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50240101 - การบัญชี1354 2.00
  51240101 - การบัญชี1294 2.00
  หลักสูตร : การตลาด   
  50240102 - การตลาด1354 2.00
  51240102 - การตลาด1294 2.00
  55240102 - การตลาด1294 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  50240103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1354 2.00
  51240103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1294 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์   
  50240104 - การจัดการโลจิสติกส์1354 2.00
  55240104 - การจัดการโลจิสติกส์1294 2.00
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต   
  55240105 - การบัญชี1354 2.00
  หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
  55240106 - ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1294 2.00
  หลักสูตร : การจัดการ   
  55240107 - การจัดการ1294 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
  57240108 - การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม1564 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ภาคปกติ   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50250101 - การบัญชี874 2.00
  51250101 - การบัญชี784 2.00
  หลักสูตร : การตลาด   
  50250102 - การตลาด874 2.00
  51250102 - การตลาด784 2.00
  55250102 - การตลาด1292 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  50250103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ874 2.00
  51250103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ784 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์   
  50250104 - การจัดการโลจิสติกส์874 2.00
  55250104 - การจัดการโลจิสติกส์1292 2.00
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต   
  55250105 - การบัญชี1352 2.00
  หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
  55250106 - ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1292 2.00
  หลักสูตร : การจัดการ   
  55250107 - การจัดการ1292 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
  59250108 - การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม1562 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50260101 - การบัญชี874 2.00
  51260101 - การบัญชี784 2.00
  หลักสูตร : การตลาด   
  50260102 - การตลาด874 2.00
  51260102 - การตลาด784 2.00
  55260102 - การตลาด1292 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  50260103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ874 2.00
  51260103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ784 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์   
  50260104 - การจัดการโลจิสติกส์874 2.00
  55260104 - การจัดการโลจิสติกส์1292 2.00
  55210104 - การจัดการโลจิสติกส์04 2.00
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต   
  55260105 - การบัญชี1352 2.00
  หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
  55260106 - ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1292 2.00
  หลักสูตร : การจัดการ   
  55260107 - การจัดการ02 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50270101 - การบัญชี874 2.00
  51270101 - การบัญชี04 2.00
  หลักสูตร : การตลาด   
  50270102 - การตลาด874 2.00
  51270102 - การตลาด04 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  50270103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ874 2.00
  51270103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ04 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์   
  50270104 - การจัดการโลจิสติกส์874 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50280101 - การบัญชี04 2.00
  51280101 - การบัญชี784 2.00
  หลักสูตร : การตลาด   
  50280102 - การตลาด04 2.00
  51280102 - การตลาด784 2.00
  55280102 - การตลาด1292 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  50280103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ04 2.00
  51280103 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ784 2.00
  หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์   
  50280104 - การจัดการโลจิสติกส์874 2.00
  55280104 - การจัดการโลจิสติกส์1292 2.00
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต   
  55280105 - การบัญชี1352 2.00
  หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
  55280106 - ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1292 2.00
  หลักสูตร : การจัดการ   
  55280107 - การจัดการ1292 2.00
  ระดับการศึกษา : ต่างสถาบัน   
  หลักสูตร : การบัญชี   
  50990101 - นักศึกษาต่างสถาบัน0 2.00

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (924 online 15 min)