เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2560

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ:
  1. นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  2. นักศึกษาใหม่ไม่ต้องทำการลงทะเบียนเองในเทอม 1/2560
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2560
   2.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (ด่วนมาก)
  กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) และ นักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2560

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2560
   3.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วน)
      นักศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบและ ภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดการ ดังนี้

  วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.  >> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<


  เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
  1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
  4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

  สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
                 www.facebook.com/regsbc

  (รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2560
   4.กำหนดการรับ Transcript และหนังสือรับรอง
  กำหนดการรับ Transcript และหนังสือรับรอง

            นักศึกษาที่ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันที่ 21 มีนาคม 2560 สามารถติดต่อขอรับ TRANSCRIPT และหนังสือรับรอง ด้วยตนเอง ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

  >> ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เป็นต้นไป <<

  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
   5.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)
  กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)

  กำหนดการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์)
  เปิดภาคเรียน                  วันที่ 25 มิถุนายน 2560
  เรียนชดเชย 1 ครั้ง          วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
  สอบปลายภาค                 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560


  กำหนดการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)
  เปิดภาคเรียน Block I      วันที่ 26 มิถุนายน 2560
  สอบปลายภาค                 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

  เปิดภาคเรียน Block II     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
  สอบปลายภาค                 วันที่ 10 สิงหาคม 2560


  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2560
   6.แนะนำการลงทะเบียน
  นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
   7.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2559
  กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2559 กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2559

  >> เปิดภาคเรียน Block I <<
  วันที่ 15 มกราคม 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
  สอบปลายภาควันที่ 5 มีนาคม 2560

  >> เปิดภาคเรียน Block II <<
  วันที่ 12 มีนาคม 2560 - 23 เมษายน 2560
  สอบปลายภาควันที่ 30 เมษายน 2560

  >> เปิดภาคเรียน Block III <<
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 - 11 มิถุนายน 2560
  สอบปลายภาควันที่ 18 มิถุนายน 2560
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2560
   8.การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

  นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ให้ดำเนินการขอเอกสาร ดังนี้
      1. ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 3x4 ซม. (1.5 นิ้ว) พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 1 รูป
          นักศึกษาชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวตามระเบียบวิทยาลัย ติดกระดุมคอบนเสื้อและสวมเนคไทด์ ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเคราบนใบหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ
          นักศึกษาหญิง: สวมเสื้อนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัย ติดเข็มกลัดที่อกเสื้อด้านซ้าย ติดกระดุมเหล็กตราสัญลักษณ์วิทยาลัย แต่ไม่ต้องติดกระดุมคอบนสุดของเสื้อ และไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด
      2. เขียนคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
      3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ณ สำนักการคลัง (จำนวน 20 บาท/ฉบับ)
      4. นำคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินและรูปถ่ายชุดนักศึกษากลับมายื่นยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

  หมายเหตุ: เอกสารใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ ขอให้นักศึกษาเตรียมการขอเอกสารล่วงหน้า
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
   9.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (931 online 15 min)