เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา
การขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาให้ดำเนินการดังนี้
1. ขอรับแบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา (ทป017) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
2. กรอกข้อมูลในคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา (ทป017) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง
3. นำแบบคำร้องเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาลงนาม
4. แนบเอกสาร ได้แก่
     - สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
     - สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
     - สำเนาบัตรประชาชนบิดา
     - สำเนาบัตรประชาชนมารดา
     (สามารถใช้เอกสารอื่นที่แสดงเลขประจำตัวประชาชนบิดา/มารดาแทนได้)
5. นำส่งเอกสารคำร้องพร้อมเอกสารแนบทั้ง 4 รายการที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

หมายเหตุ: หากนักศึกษาไม่ดำเนินการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาตามกำหนดการดังกล่าวจะไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.0-2744-7356-65 ต่อ 113-116
(เวลาทำการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 8.00-19.00 น. วันศุกร์-วันอาทิตย์ 8.00-17.00 น.)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2560
 2.กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2560

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  ยกเว้น
  นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2559
   3.กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคสมทบ(วันอาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(วันอาทิตย์)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 - 13 มกราคม 2560

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  ยกเว้น
  นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2560 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2559
   4.แนะนำการลงทะเบียน
  นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
   5.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (4895 online 15 min)