เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-21ธันวาคม 2561

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2561
   2.แนะนำการลงทะเบียน (ด่วน)
  นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
   3.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2561
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2561
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 16 ธันวาคม 2561
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2561
   4.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2561
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2561
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 17 ธันวาคม 2561
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2561
   5.ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนและผลเทียบโอน
  นักศึกษาควรตรวจสอบผลการเรียนของตนเองในทุกภาคการศึกษา
  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนและผลเทียบโอนตามลิงค์นี้ https://goo.gl/2GMVBV
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2561
   6.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและแก้ไขประวัตินักศึกษา
  นักศึกษาควรตรวจสอบประวัติของตนว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
  ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขประวัตินักศึกษาตามลิงค์นี้ https://goo.gl/DqyWTZ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2561
   7.การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

  นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ให้ดำเนินการขอเอกสาร ดังนี้
      1. ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 3x4 ซม. พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 1 รูป
          นักศึกษาชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวตามระเบียบวิทยาลัย ติดกระดุมคอบนเสื้อและสวมเนคไทด์ ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเคราบนใบหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ
          นักศึกษาหญิง: สวมเสื้อนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัย ติดเข็มกลัดที่อกเสื้อด้านซ้าย ติดกระดุมเหล็กตราสัญลักษณ์วิทยาลัย แต่ไม่ต้องติดกระดุมคอบนสุดของเสื้อ และไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด
      2. เขียนคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
      3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ณ สำนักการคลัง (จำนวน 20 บาท/ฉบับ)
      4. นำคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินและรูปถ่ายชุดนักศึกษากลับมายื่นยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

  หมายเหตุ: เอกสารใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ ขอให้นักศึกษาเตรียมการขอเอกสารล่วงหน้า
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2560
   8.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (1189 online 15 min)