เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2562

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2562
   2.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนมาก)
  กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2562

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2562 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2562
   3.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วน)
       นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ) และ ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามกำหนดการ ดังนี้

  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.  >> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<


  เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
  1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบ Exit Examination
  3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
  4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

  สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
                 www.facebook.com/regsbc

  (รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2562
   4.แนะนำการลงทะเบียน (ด่วน)
  นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
   5.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (1244 online 15 min)