เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) แลภาคสมทบ(ค่ำ)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 – 23 ธันวาคม 2562

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563<<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   2.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ด่วนมาก)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2562
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 21 ธันวาคม 2562
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   3.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ด่วน)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2562
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 16 ธันวาคม 2562
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   4.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
  กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   5.แนะนำการลงทะเบียน
  นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
   6.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (1354 online 15 min)