เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนที่สุด)
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต     นักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ) และภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดการ ดังนี้

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<


เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบ Exit Examination
3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
               www.facebook.com/regsbc

(รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2561
 2.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วน)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2561

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2561 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2561
   3.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 (ด่วน)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 11 มิถุนายน 2561
  สอบกลางภาค                วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561
  สอบปลายภาค                วันที่ 1 – 11 ตุลาคม 2561

  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2561
   4.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ
  กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2561 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2561
   5.ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนและผลเทียบโอน
  นักศึกษาควรตรวจสอบผลการเรียนของตนเองในทุกภาคการศึกษา
  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนและผลเทียบโอนตามลิงค์นี้ https://goo.gl/2GMVBV
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2561
   6.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและแก้ไขประวัตินักศึกษา
  นักศึกษาควรตรวจสอบประวัติของตนว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
  ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขประวัตินักศึกษาตามลิงค์นี้ https://goo.gl/DqyWTZ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2561
   7.ชำระเงินผ่าน Mobile Application
  นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนผ่าน Mobile Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY ได้แล้ววันนี้
  ขั้นตอนการชำระเงินรายละเอียดตามลิงค์นี้ https://goo.gl/XYQJwc
  ประกาศโดย   สำนักการคลัง   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
   8.การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

  นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ให้ดำเนินการขอเอกสาร ดังนี้
      1. ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 3x4 ซม. พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 1 รูป
          นักศึกษาชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวตามระเบียบวิทยาลัย ติดกระดุมคอบนเสื้อและสวมเนคไทด์ ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเคราบนใบหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ
          นักศึกษาหญิง: สวมเสื้อนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัย ติดเข็มกลัดที่อกเสื้อด้านซ้าย ติดกระดุมเหล็กตราสัญลักษณ์วิทยาลัย แต่ไม่ต้องติดกระดุมคอบนสุดของเสื้อ และไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด
      2. เขียนคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
      3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ณ สำนักการคลัง (จำนวน 20 บาท/ฉบับ)
      4. นำคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินและรูปถ่ายชุดนักศึกษากลับมายื่นยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

  หมายเหตุ: เอกสารใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ ขอให้นักศึกษาเตรียมการขอเอกสารล่วงหน้า
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2560
   9.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (47 online 15 min)