เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต(รอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2563) (ด่วนที่สุด)
     นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียนที่สำเร็จการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 และ 7 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 9.00-14.30 น.


>> นักศึกษาต้องลงชื่อเลือกวันที่จะเข้ามาดำเนินการ ตาม Link: https://bit.ly/3leeBZL <<


เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบ Exit Examination
3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
               www.facebook.com/regsbc
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2564
 2.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

เปิดภาคเรียน    วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
สอบกลางภาค    วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564
สอบปลายภาค    วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2564
 3.กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ด่วนมาก)
กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

Block I เปิดภาคเรียน    วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
Block II เปิดภาคเรียน    วันที่ 29 สิงหาคม 2564
Block III เปิดภาคเรียน    วันที่ 17 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
 4.แนะนำการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 5.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (1600 online 15 min)