เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการกรอกเงินกู้ ภาคเรียนที่ 3/2562 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการกรอกเงินกู้ ภาคเรียนที่ 3/2562
ขอให้นักศึกษาทำตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์                 
 • นักศึกษาที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับเอกสารที่จะใช้กู้ต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารที่ห้องกองทุน กยศ.

 • ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2563
   2.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ (ด่วนที่สุด)
  กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) แลภาคสมทบ(ค่ำ)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 – 23 ธันวาคม 2562

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563<<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   3.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ด่วนมาก)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2562
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 21 ธันวาคม 2562
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   4.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ด่วน)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2562
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 16 ธันวาคม 2562
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   5.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
  กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   6.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (1063 online 15 min)