เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2567

เปิดภาคเรียน      วันที่ 24 มิถุนายน 2567
สอบปลายภาค    วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2567
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2567
 2.ประชุมปฐมนิเทศ Wall Street English นักศึกษาภาคปกติ (ด่วนมาก)
นักศึกษาภาคปกติ ประชุมปฐมนิเทศ Wall Street English ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567
ประกาศโดย   คณะศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2567
 3.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก)
     นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียนที่สำเร็จการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น.


เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบ Exit Examination
3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
               www.facebook.com/regsbu
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2567
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ด่วน)
 • นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์

 • ระหว่างวันที่ 4 - 16 มิถุนายน 2567

  ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)

 • กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเก็บรายวิชา หรือกรณีอื่น ๆ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบได้
 • ให้ลงทะเบียนเรียนติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียนเรียน

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2567<<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2567
   5.กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2566
   6.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (34230 online 15 min)